EVO Procurio

Systém pre elektronické verejné obstrarávanie

  • EVO Procurio vytvorí celú dokumentáciu za vás
  • EVO Procurio vyhodnocuje za vás
  • EVO Procurio elektronizujte každý krok verejného obstarávania
  • s EVO Procurio získajte prehľadnú evidenciu celého procesu verejného obstarávania

Zdieľanie súťažných podkladov

Pridajte ďalšie osoby a spolupracujte pri tvorbe súťažných podkladov a iných dokumentov.

Evidencia prijatých žiadostí

Evidujte si prijaté žiadosti o dodatočné informácie a vytvorte si prehľadný zoznam osôb, ktoré preukázali záujem o súťaž.

Komunikácia s uchádzačmi

Vytvorte priamo v systéme dokumenty, poskytujte ich uchádzačom a evidujte dátumy ich poskytnutia, zverejnenia, alebo doručenia.

Notifikácie

Notifikujte uchádzačov o všetkých úkonoch, ktoré sa ich týkajú.

Predkladanie ponúk elektronicky

Každý registrovaný dodávateľ môže predložiť návrh na plnenie kritérií ako aj dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v elektronickej forme. Ich odoslanie je evidované, no ich obsah sa sprístupní až po otvorení ponúk v určený dátum.

Zapečatenie obálok

Po prijatí elektronických ponúk sa ponuky uzamknú a až do momentu otvorenia nie je ich obsah prístupný. Otvárať ich môže komisia najskôr však v stanovený dátum a čas.

Zostavenie komisie

Priradením pozície člena komisie si zostavíte vlastnú komisiu.

Kontrola

Priradením osoby vykonávajúcej kontrolu môžete obstarávanie jednoducho sprístupniť kontrole údadu pre verejné obstarávanie, alebo riadiacemu orgánu.

Automatické určenie poradia

Ak máte pri hodnotení veľa práce s prepočítavaním bodov a určením poradia ponúk, EVO Procurio vykoná túto prácu za Vás.

30.05.2020 22:26:07